Privacy en meldcode

Privacy verklaring

DCTwente hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring geven wij u duidelijkheid hoe we met informatie over u persoonlijk of uw zoon / dochter omgaan, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens

DCTwente
Demmersweg 3
7556 BN Hengelo
Tel 074 – 8516574
Email: herman.riphagen@ijsselgroep.nl
Contactpersoon privacy: Herman Riphagen

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon betreffen. Wij verwerken persoonsgegevens:

 • Door u zelf (tijdens een gesprek, bespreking, bijeenkomst; telefonisch, digitaal, schriftelijk) verstrekt;
 • Met uw toestemming door andere organisaties (onderwijs, hulpverlening) aan ons verstrekt;
 • Verkregen tijdens diagnostisch onderzoek of behandeling;
 • Door u tijdens een bezoek aan onze website verstrekt (aanmelding dienstverlening);
 • Door u op ons verzoek ingevulde schriftelijke of digitale vragenlijsten;
 • Met uw toestemming door audio- of video opnames verkregen.
Doeleinden

DCTwente verwerkt de voor de volgende doeleinden minimaal noodzakelijke persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van diagnostisch onderzoek en behandeling;
 • Overleg over diagnostisch onderzoek en behandeling met u en andere organisaties (onderwijs, hulpverlening);
 • Het declareren van de werkzaamheden aan u of een andere opdrachtgever (gemeente, school, schoolbestuur);
 • De inschrijving voor deelname aan een bijeenkomst van DCTwente;
 • Opleiding van stagiaires;
 • Het bijhouden van effectresultaten.
Rechtsgrond

DCTwente verwerkt gegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • Uw toestemming. U kunt deze toestemming intrekken, tenzij dit voor de uitoefening van bovengenoemde doeleinden niet mogelijk is;
 • Een wettelijke verplichting, zoals de verplichting om een diagnostisch verslag op te stellen, waarin gegevens opgenomen moeten zijn;
 • Verplichtingen die door de opdrachtgever zijn gesteld, zoals gegevens voor declaratie van uitgevoerde werkzaamheden.

Voor minderjarige cliënten jonger dan 16 jaar wordt aan ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk toestemming gevraagd.

Verwerking van gegevens

DCTwente maakt gebruik van de diensten van verschillende applicaties, waarin gegevens worden verwerkt. Er zijn verwerkings- en beveiligingsovereenkomsten afgesloten met de leveranciers van deze applicaties.

Persoonsgegevens delen met derden

Wij hebben een geheimhoudingsplicht. Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld, wanneer deze gegevens onderdeel zijn van een wettelijke verplichting (gemeenten, onderwijs, Jeugdhulp), of wanneer u schriftelijk daarvoor toestemming heeft gegeven. De verwerking van gegevens over de effectresultaten door derden geschiedt op basis van geanonimiseerde gegevens. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn.

Bewaren van persoonsgegevens

DCTwente bewaart gegevens niet langer dan nodig is en hanteert daarbij de wettelijke bewaartermijnen. Voor geleverde zorg geldt een bewaartermijn van 20 jaar, voor financiële administratie van 7 jaar.

Inzage, correctie, overdracht en verwijdering

U  heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer u ons verzoekt om gegevens te corrigeren, zullen wij dit doen. Wanneer u vraagt om verwijdering, overdracht, verrwerking van gegevens zullen wij dit doen, tenzij deze gegevens voor een door ons aangegeven doel noodzakelijk blijven.

DCTwente hanteert het ‘Overzicht verwerkingen van persoonsgegevens cliënten DCTwente’. U kunt dit aanvragen via annelies.caron@ijsselgroep.nl

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld is een groot probleem met vaak ernstige gevolgen voor de betrokkenen en voor de samenleving. De belangrijkste manier om huiselijk geweld en kindermishandeling een halt toe te roepen, is door het vroegtijdig te signaleren, te melden en bespreekbaar te maken. DCTwente neemt dit serieus en heeft een meldcode. Doel van de meldcode is huiselijk geweld en kindermishandeling zo snel mogelijk stoppen en overdracht van geweld en mishandeling tussen generaties voorkomen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling