Wat te doen met onvrede of klacht?

Inleiding

Waar mensen werken … worden soms fouten gemaakt.
DCTwente is op deze regel geen uitzondering. Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kunnen er misverstanden ontstaan of gevoelens van onvrede over uw behandeling of de bejegening. Als dat zo is dan willen wij dat graag van u weten. Op deze plaats leest u hoe u uw gevoelens van onvrede kenbaar kunt maken. Ook wordt de procedure van de afhandeling binnen DCTwente beschreven.

Waarom?

Het is belangrijk dat u uw onvrede kenbaar maakt. Door te bespreken wat u als ouder, opvoeder dwars zit, kunnen misverstanden uit de weg worden geruimd en kan uw onvrede misschien worden opgelost. Door uw ongenoegens kenbaar te maken, kunnen klachten in de toekomst voorkomen worden. Dit is niet direct voor uzelf van belang, maar wel voor andere cliënten. DCTwente registreert alle klachten die gemeld worden.

Wanneer?

Maak uw klacht zo snel mogelijk bekend. Want als u daarmee wacht kan het moeilijker zijn om de juiste toedracht te achterhalen.

Hoe?

U kunt uw onvrede of klacht op verschillende manieren aan de orde stellen, namelijk:

Gesprek met direct betrokken medewerker of teamleider

Is bij u onvrede of een klacht ontstaan? Dan is het raadzaam dit eerst met de direct betrokken hulpverlener te bespreken. Op deze manier geeft u de hulpverlener de gelegenheid iets te herstellen of te verbeteren. Wanneer een gesprek met de betrokken medewerker niet (meer) tot de mogelijkheden of wenselijkheden behoort, kunt ook contact opnemen voor een gesprek met de teamleider van DCTwente,
Linda van Oosterbaan;  E: linda.vanoosterbaan@ijsselgroep.nl

Klacht indienen bij geschillencommissie

Leidt het contact met de teamleider niet tot een bevredigende uitkomst, of behoort ook een gesprek met haar niet meer tot de mogelijkheden dan kunt u uw klacht indienen bij de geschillencommissie. DCTwente is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg. Het klachtenreglement en het geschillenreglement kunt u vinden op www.klachtenportaalzorg.nl.
De commissie oordeelt of uw klacht wel of niet gegrond is. Uw klacht voor de geschillencommissie moet u schriftelijk indienen.

Door wie?

Iedere ouder, opvoeder van een kind dat behandeld wordt door een medewerker van DCTwente en waarvan het belang van het  kind is getroffen, kan een klacht indienen. Wilt u uw klacht of onvrede niet zelf indienen? Dan kunt u dit door iemand anders laten doen. Bijvoorbeeld door een familielid of uw huisarts. In dat geval geeft u uw vertegenwoordiger een volmacht om namens u te spreken.

Privacy

Alle informatie die u geeft aan de geschillencommissie wordt door haar vertrouwelijk behandeld.
Bij het registreren van uw klacht worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens niet openbaar gemaakt worden.