Identiteit DCTwente

Dieper graven
DCTwente wil leerlingen, ouders en school zo goed mogelijk ondersteunen en adviseren op het gebied van leerproblemen en de gevolgen daarvan thuis en op school. Onze medewerkers dragen, samen met ouders en school, zorg voor een grondige analyse van geconstateerde problemen. We zoeken hierbij steeds de verbinding met wetenschappelijke literatuur. We voeren gedegen diagnostiek en behandeling uit. Innovatief en oplossingsgericht werken staan hoog in het vaandel.

Verder springen
Ieder kind verdient de best mogelijke begeleiding in zijn of haar ontwikkeling. Kinderen moeten autonoom kunnen functioneren en zich competent voelen als zelfstandig persoon. Onze collega’s hebben als doel alle kinderen zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen in een veilige omgeving, waarin betrokkenheid en vertrouwen centraal staan. We zijn uniek in het leggen van verbindingen tussen leerling, ouders en school. Met elkaar zoeken we naar praktische, haalbare antwoorden op de vragen waar we voor staan.
Blijvend resultaat
Onze grondige werkwijze leidt tot meetbaar en blijvend betere leer- en gedragsopbrengsten op de lange termijn. We zorgen bij leerlingen, ouders en scholen voor bewustwording van de invloed die ze kunnen uitoefenen en de verantwoordelijkheid die daarbij past. Door hard te werken, samen te werken en activiteiten met elkaar te verbinden, bereiken wij een blijvend resultaat.

Hoe herkent u onze identiteit in ons werk

De leerling als individu
We stemmen onze dienstverlening in sterke mate af op het individuele kind. Het (handelingsgerichte) advies dat wij geven aan ouders en scholen sluit aan op de leerbehoeften. De leerlingen beslissen mee over de wijze van werken. Hierdoor maken we leerlingen medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Zij zullen zelfvertrouwen ontwikkelen en minder faalangstig zijn door het opdoen van succeservaringen.
Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid staat centraal. Zo is er tijdens elke behandeling een ouder aanwezig. De ouder wordt actief betrokken en krijgt de juiste inhoud en vaardigheden aangeleerd om thuis met het kind te oefenen.
Afstemming met school
Collega’s van DCTwente hebben een onderwijsachtergrond, en zijn daardoor goed in staat om advisering en behandeling op school aan te laten sluiten. We geven de voorkeur aan preventief werken, om laaggeletterdheid op latere leeftijd te voorkomen. In samenwerking met Expertis ondersteunen we de basisscholen en IKC’s met onderwijs aan en begeleiding van risicoleerlingen op het gebied van spelling en lezen. Bij de diagnostiek en behandeling van leerlingen met (vermoeden van) dyslexie is goede afstemming met school belangrijk en waardevol. Door de krachten te bundelen vergroten we de effectiviteit van de behandeling.
Relatie met de wetenschap
Op het gebied van laaggeletterdheid en dyslexie werken we samen met de wetenschappers prof. Dr. Aryan van der Leij, dr. Haytske Zijlstra, dr. Hanneke Wentink, dr. Kees Vernooy en anderen. We leiden elk jaar orthopedagogen op, en laten regelmatig onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van onze dienstverlening.
Gevolgen van leerproblemen voor het leerproces van de leerling
DCTwente is gespecialiseerd in de gevolgen die leerproblemen op leerlingen in PO en VO kunnen hebben. Leerlingen, ouders en scholen kunnen op onze kennis en ervaring een beroep doen. Leerlingen leren wat het hebben van bijvoorbeeld dyslexie inhoudt, en wat de gevolgen ervan zijn voor het leerproces. Zij leren hun sterke en minder sterke kanten kennen en hiermee om te gaan.