Het protocol voor de integrale aanpak van ernstige reken/wiskundeproblemenen dyscalculie (ERWD) 2011 is voor DCTwente leidend. Het protocol is in de eerste plaats gericht op de kwaliteit van het rekenonderwijs. Het beschrijft dat rekenproblemen vaak ontstaan door onvoldoende afstemming tussen de onderwijsbehoeften van de leerlingen en het rekenonderwijs.
Wanneer bij een leerling rekenproblemen worden geconstateerd, volstaat in sommige gevallen een rekendiagnostisch gesprek, waarmee lichtere rekenproblemen zonder uitgebreid onderzoek vroegtijdig in beeld gebracht worden. Met dit gesprek kan onderzocht worden waar de leerling op vastloopt en wordt er alvast hulp geboden. Zo worden aanknopingspunten voor gerichte begeleiding ontdekt. Dit gesprek kan door school gevoerd worden, maar ook door een van de rekenspecialisten van DCTwente.
Wanneer de rekenproblemen, ondanks extra begeleiding op school, blijven bestaan en er vermoedens zijn van dyscalculie kan er een uitgebreid diagnostisch rekenonderzoek uitgevoerd worden, op onderkennend en verklarend niveau. Van belang is dat het diagnostisch rekenonderzoek inzicht oplevert in het rekenproces: Het gaat er vooral om hóe de leerling rekent, niet alleen om de uitkomst van berekeningen. Zo krijgt de leerkracht zicht op de hiaten in de rekenkennis van de leerlingen en de specifieke rekenhulp waarbij deze leerling gebaat is.
Het diagnostisch rekenonderzoek zal worden afgenomen door een GZ-psycholoog in samenwerking met een in dyscalculiediagnostiek gespecialiseerde orthopedagoog.
Als aangetoond kan worden dat er voldoende begeleiding op school geboden is en er vervolgens toch sprake is van een hardnekkig rekenprobleem kan er pas gesproken worden van dyscalculie en zal er een dyscalculie verklaring afgegeven worden.

Advies

Het diagnostisch rekenonderzoek zal handelingsgerichte adviezen opleveren voor de leerling, ouders en de school. Er zal een gesprek plaatsvinden waarin de resultaten en adviezen besproken worden. Eventueel kan er vervolgens een behandeltraject opgezet worden.