Privacy en meldcode

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en met de gegevens van kinderen die bij ons onder behandeling zijn. In ons privacybeleid staat dit nauwkeurig beschreven.
Het privacybeleid is met name van belang voor ouders van kinderen die bij ons onder behandeling zijn. Voor het stellen van een diagnose moeten onze adviseurs en diagnosten gegevens inwinnen die vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarom hebben wij uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de ouders of wettelijk vertegenwoordigers nodig om leerlinggegevens op te vragen. Ouders of wettelijk vertegenwoordigers zijn niet verplicht om hier toestemming voor te geven, maar zonder de toestemmingsverklaring kunnen wij geen gegevens inwinnen en dus niet adviseren. In het privacybeleid staat hoe wij met deze gegevens omgaan.

Klik hier voor het Reglement DCTwente

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld is een groot probleem met vaak ernstige gevolgen voor de betrokkenen en voor de samenleving. De belangrijkste manier om huiselijk geweld en kindermishandeling een halt toe te roepen, is door het vroegtijdig te signaleren, te melden en bespreekbaar te maken. DCTwente neemt dit serieus en heeft een meldcode. Doel van de meldcode is huiselijk geweld en kindermishandeling zo snel mogelijk stoppen en overdracht van geweld en mishandeling tussen generaties voorkomen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling – DCTwente